Tokom sezone prehlade i drugih virusnih infekcija od velike su važnosti laboratorijske analize krvi. Tokom trajanja drugih izazovnijih hroničnih obolenja, takođe se predlažu analize krvi iz referentnih ustanova. Najčešće se uz detaljnu krvnu sliku rade analize urina ukoliko su prisutne bakterijske infekcije urinarnog trakta. Značaj predloženih analiza uz dodatne segmente koji izabrani lekar preporuči, važne su za primenu adekvatnih terapija. Terapija se prevashodno odnosi na antibiotike, antiseptike i druge medikamente za ublažavanje nastalih tegobe. Potpuno izlečenje je moguće stalnim monitoringom bolesti kroz označavanje dozvoljenih ili manje dozvoljenih vrednosti u krvi. 

Laboratorija kao dijagnostičarski centar analitičkih nalaza

Pre analiziranja značajnih aspekata laboratorijskih analiza za opšte stanje organizma, neophodno je definisati pojam laboratorije. Laboratorija podrazumeva specijalnu i namenski opremljenu prostoriju za sprovođenje naučnih postupaka sa ciljem utvrđivanja stanja krvnih čestica, urina i drugih čestica koje utiču na zdravlje. 

Sve što pripada segmentu laboratorija izdvaja se kao složena hemijska analiza, upravo zbog korišćene opreme i neophodnih reagenasa za ekstrakciju rastvora. Laboratorijske analize su veoma često početna lestvica u samom utvrđivanju izvornog stanja bolesti i preventivnog lečenja. 

Veoma je važan segment čuvanja reprezentativnog uzorka, kojim se daljim procesom analiziraju složeni hemijski procesi, sadržajni odnosi čestica krvi, prisustvo bakterija ali i virusa. Veoma je važno pravilno odnosno detaljno tumačenje laboratorijskih analiza uz korišćenje drugih izvornih grana medicine sa ciljem postavljanja tačne dijagnoze. 

Značenje laboratorisjkih nalaza u opštoj medicini

Početni uputi za laboratorijske analize potiču iz opšte grane medicine, pri čemu će dalja sekundarna ili tercijarna služba specijalizacije preuzeti pacijenta na lečenje. Veoma je važno utvrđivanje referentnih vrednosti kojima se definiše utvrđivanje normalnog odnosa krvnih čestica ili prisustva bakterija. 

Sve laboratorijske analize su detaljnog karaktera bez rutinske osnove u samom radu, pri čemu je na samom početku dovoljno izvođenje osnovnih analiza za opšte stanje organizma. Sve analize su uglavnom ciljanog karaktera, zavisno od prisutnih simptoma bolesti ispoljenih kroz kožne promene, raspoloženje ili malaksalost organizma. 

Najpoželjnije stanje laboratorijskih analiza oslikano je negativnom konotacijom odnosno nalazom, što znači maksimalno isključenje bolesti. Ukoliko idalje postoje simptomatski poremećaji, lekari najčešće traže naredne segmente za analizu. Detaljan skrining će uticati povoljno na utvrđivanje i postavljanje dijagnoze, akutnog ili hroničnog stanja. 

Sagledajte detaljnu kliničku sliku pacijenta

Nakon adekvatnog pregleda pacijenta i daljeg utvrđivanja detaljnih laboratorijskih analiza, prikuplja se opis kliničkog stanja pacijenta. Klinička slika označava trenutno stanje pacijenta uz naznaku patoloških stanja bolesti i terapija. Ukoliko pacijenti duže vreme primaju određenu terapiju za razređivanje krvi ili krvni pritisak, neophodno je napomenuti pre uzimanja uzorka radi relevantne analize. 

Značajno je definisati veći broj analiza koje će udruženim delovanjem uticati na detaljno stanje pacijenta. Na osnovu navedenog značajan je holistički pristup odnosno detaljan dijagnostički efekat. Veoma često se predlaže utvrđivanje protrombinskog vremena uz opštu krvnu sliku, kako bi se pacijentima prepisala antikoagulativna terapija. 

Veoma je važna tehnika rada laboratorijskih ustanova, odnosi se na  specifične instrumente za analizu. Svaka predložena analiza zahteva poseban tretman ispitivanja, titrisanja i procesa ekstrakcije. Od načina rada zavisi dalje tumačenje odnosno analiza dobijenih vrednosti. Ukoliko niste sigurni u metode rada jedne laboratorije, sledite bar još jedno mišljenje druge sertifikovane ustanove za analizu. Referentne vrednosti dobijenih rezultata razlikuju se prema tipu bolesti i uzrastu pacijenata.