Jezik je osnovni način komunikacije i sporazumevanja između ljudi. Jedini način da iskažemo mišljenje i stavove jeste sporazumevanje putem jezika. Mnogo je različitih krajeva sveta, država i gradova u kojima se govori različitim jezikom. Da bi se omogućila kvalitetna komunikacija, često su potrebne usluge prevodilačkih agencija.


Poznavanje engleskog jezika na primer, danas je gotovo imperativ za svaku sferu života – kako poslovnu, tako i privatnu. Ipak, tu je mnogo različitih jezika, načina pisanja i izgovaranja stranih reči i izraza, kao i samog njihovog značenja. Dešava se da je često potreban stručan prevod u vezi sa engleskim, ili bilo kojim drugim jezikom, pa se angažuju prevodilačke agencije, koje su tu da prevođenje bude uvek tačno, pouzdano i potpuno.

Karakteristike prevodilačkih agencija

Prevodilačke agencije predstavljaju organizovane grupe ljudi, koje u formi preduzeća vrše usluge prevođenja tekstova u različitim oblastima, na različite načine, kao i u raznim situacijama. Njihova uloga u privatnom, ali posebno i poslovnom svetu veoma je velika, što se pokazuje i rastućim brojem agencija u našoj zemlji. Razlog za to je prvenstveno rast prisustva internacionalnih kompanija u Srbiji, kao i generalno međunarodne saradnje. Zbog svega toga, uspostavljanje kontakta vrši se sa najudaljenijim krajevima sveta, pa je komunikacija bez usluga prevodilaca prilično otežana.

Ono što je jako važno kada se govori o poslovanju prevodilačkih agencija jeste zaštita privatnosti podataka, kako u vezi sa prevodom, tako i u vezi sa klijentima, odnosno korisnicima usluga. Pored toga, karakteristika je i da prevod može da se vrši uz zvaničnu overu pečatom, ili bez nje. Bitno je da postoji potpuna podudarnost prevoda sa originalnim dokumentima. Prevodilačke agencije sarađuju sa pojedincima, preduzećima, organizacijama i institucijama. Za svoje usluge naplaćuju određenu sumu novca koja zavisi od obima i načina prevoda.

Da bi se pojava greške svela na minimalnu mogućnost, postupak prevođenja vrši se obično u više faza: prvo se kreira radna verzija, zatim se kontroliše od strane drugog prevodioca, pa i lice koje je prosleđuje klijentu u štampanoj ili elektronsku formu vrši ponovno vizuelno i načelno pregledanje teksta. Potvrđivanje verodostojnosti rada agencija dodatno se daje dobijanjem prestižnih ISO i drugih sertifikata, prema kojima se validnost rada podiže na viši nivo. Prevođenje se može vršiti sa srpskog na strani jezik, zatim u obrnutom smeru ili sa jednog na drugi strani jezik.

Usluga sudskog tumača

Prevodilačke agencije u svojim timovima imaju stručne, obrazovane i sposobne kadrove, koji su danas sve češće sudski tumači. Za bilo kakve pravne radnje koje se realizuju između dve države potreban je sudksi tumač za određeni jezik kako bi pravilno interpretirao prevod. Najčešće su potrebni sudski tumač za engleski, nemački, ruski ali i druge najzastupljenije jezike.

Sudski tumači se bave zvaničnim pismenim prevodom različitih dokumenata i tekstova prvenstveno za potrebe suda. Te aktivnosti ne smeju da odbiju. Uz to, vrše prevođenje i za potrebe pravnih i fizičkih lica, u skladu sa raspoloživim vremenom i mogućnostima. Za svoje usluge dobijaju honorare, odnosno novčane naknade. Ne može svaki prevodilac biti sudski tumač, jer postoji zvanična procedura, kao i uslovi za sticanje ovog licenciranog zvanja.

Sudski tumač je lice koje ima stečenu fakultetsku diplomu jezičkog usmerenja, ili nekog drugog, a da ujedno imaju sertifikat ili potvrdu o položenom jezičkom ispitu. Imenuje se od strane Ministarstva pravde, nakon podnošenja dokumentacije i polaganja ispita za dobijanje licence. Isključivo ovlašćeno, licencirano i stručno lice može vršiti usluge sudskog tumača samostalno, ili ispred prevodilačke agencije. Kao dokaz svoje stručnosti, prevođenje vrše uz zvanični pečat, koji je dokaz validnosti prevoda i ima veliku vrednost i cenjenost u poslovnom svetu i biznisu. Zvanični, pečatirani prevod posebno je važan kada se govori o nostrifikaciji diploma, uverenja, ličnih dokumenata i biografija, ugovora, potvrda, zakona i slično.

Usluga usmenog prevođenja

Često je potrebno na sastancima, koja se obavljaju između ljudi koji ne govore isti jezik, angažovati stručnog prevodioca agencije. Zvanične prezentacije, kokteli, predstavljanje firme i mnogo drugih različitih povoda postoji kada je potrebno angažovati usmenog prevodioca. Postoje dve vrste usmenog prevođenja: to su konsekutivno i simultano. Razlika je uglavnom u tempu prevođenja. Konsekutivno prevođenje podrazumeva angažovanje usmenog prevodioca prilikom manjih skupova, kada se beleže rečenice i prevođenje vrši u pauzama govornika. Stručnost, tačnost prevoda i brzina su imperativ u ovom poslu.

Kada se radi o simultanom prevođenju, to je vrsta dosta složenijeg, napornijeg i težeg prevoda. Razlog je to što prevodioci istovremeno sa govorom lica vrše brzo prevođenje. Uglavnom se realizuje putem slušalica ili bubica, pa osobe kojima je potreban prevod čuju direktno na jeziku na kom je potrebno da bi govornika razumeli. Postoje posebne, pozadinske kabine za simultane prevodioce, izolovane i tehnička podrška se podrazumeva. Brzina i znanje su prioriteti, mnogo više nego kada govorimo o konsekutivnom prevođenju.

Usluga pismenog prevođenja

Pored usmenog, dostupno je i pismeno prevođenje kao usluga prevodilačkih agencija. U ovom slučaju tekstovi se šalju agenciji u štampanoj ili elektronskoj formi, određuje se rok za prevod i cena. Zatim se dobija kompletan, tačan i siguran prevod, koji u potpunosti odgovara originalu. Postoji mogućnost overe pečatom, što je nešto skuplja usluga u odnosu na klasičan prevod. Pečat je dokaz zvaničnosti dokumenata i zato se vrednuje više od prevođenja bez overe, što je posao sudskog tumača. Obično se prevodi vrše za sledeća dokumenta: ugovori, potvrde, zahtevi, ponude i sve češće imejlovi. Jezici koji su najfrekventniji su svakako engleski, nemački, francuski, italijanski, španski, ruski i turski. Ipak, danas tu su i prevodi u vezi sa švedskim, grčkim, arapskim i na primer danskim jezikom.

Usluga lektorisanja i korekcije tekstova

Pored klasičnog prevoda, prevodilačke agencije vrše lektorisanje i korigovanje već prevedenih tekstova, kako autorskih, tako i tuđih radova. Već je napomenuto da obično svaki prevod prolazi više faza kontrole, kako bi se smanjila mogućnost pojave greške. Ipak, ukoliko se ispostavi da je neka greška promakla, vrši se ispravljanje, odnosno korekcija sopstvenih tekstova. Sa druge strane, često dolazi i do brzih, nekvalitetnih prevoda, kada se javljaju nekorektna prevođenja tekstova. U tom slučaju, dešava se da klijenti daju drugim agencijama da isprave već urađene prevode, bilo da su samostalno pokušali da prevedu, ili od strane manje stručnih agencija. Lektorisanje je korigovanje već napisanih tekstova, odnosno prevedenih od strane drugih lica. Ovde je važno ponovo istaći i podvući značaj tačnosti, pouzdanosti i podudaranosti prevoda dokumenata sa originalima.

Prevodilačke agencije su danas izuzetno zastupljene u našoj zemlji. Kao stručne i organizovane grupe ljudi pružaju usluge različitih načina prevođenja dokumenata u vezi sa najrazličitijim jezicima širom sveta. Validnost prevoda je jako važna, jer je veliki deo ugleda u poslovnom svetu, pa mnoge kompanije izdvajaju visoke sume novca kako bi imali svaki dokument potpuno tačno i pouzdano preveden na drugi jezik.

Pročitajte još zanimljivh i korisnih tektova iz sveta biznisa.