Da li ste se nekad zapitali ko su sudski tumači i šta konkretno rade? Mnogi ljudi mešaju zvanje sudskog tumača i prevodioca, a navedena zanimanja, iako imaju dodirnih tačaka, zapravo su poprilično različita. U nastavku teksta donosimo Vam pojašnjenje o sličnostima i razlikama ove dve zanimljive profesije.

Ko su prevodioci?

Prevodioci su osobe sa završenim studijama na filološkim fakultetu, koji imaju znanje stranog jezika na maltene maternjem nivou. Pored stečenog znanja tokom školovanja, oni svoje znanje moraju stalno usavršavati, kako bi odlično poznavali jezik koji prevode, kao i sve njegove fraze i idiome.

Prevodioci svoj posao mogu obavljati u mnogim delatnostima, te je samim tim njihova profesija izuzetno tražena. Mogu se zaposliti u televizijskim kućama, u izdavaštvu, stranim predstavništvima i ambasadama, turističkim agencijama, agencijama za prevođenje. Prevodioci takođe mogu raditi kao predavači stranog jezika. Svoj posao obavljaju prevodeći tekstove iz raznih oblasti, dokumenta, a moraju biti toliko stručni da budu u stanju da prevode usmeni razgovor koji se odvija između dve ili više osoba, bilo licem u licem ili telefonski (tzv. simultani prevod).

Izuzetno je bitno da prevodilac odlično poznaje i pravopis i gramatiku stranog jezika za koji je stručan, kako bi mogao prevoditi sa maternjeg na strani jezik i obrnuto. U našoj zemlji, najviše su traženi prevodioci koji obavljaju prevod sa nemačkog na srpski jezik, a slede ih prevodioci sa stručnim znanjem engleskog jezika.

Osoba koja želi da se bavi poslom prevodioca mora posedovati određene osobine, kao što su razvijena kultura govora, dobra sposobnost izražavanja i slušanja. Takođe, pored usmenog izražavanja, bitna je stručnost u pismenom izražavanju, kao i izražena društvena crta i komunikativnost, jer su prevodioci u stalnom razgovoru sa ljudima. Ukoliko se pak odluče za rad kao predavači stranog jezika, u školama i vrtićima, potrebno je pored svih navedenih sposobnosti da poseduju i pedagoške veštine.

Ko su sudski tumači?

U ulozi sudskog tumača najčešće nalazimo diplomirane filologe, ali nije izuzetak da se pravnici i ekonomisti bave ovim poslom. Sudske tumače nazivamo još i sudskim prevodiocima, jer su od strane suda ovlašćeni da izdaju overeni prevod dokumenta, a svojim potpisom i pečatom garantuju da je prevedeni dokument veran originalu.

Ukoliko želite da se bavite pozivom sudskog tumača, potrebno je da ispunite određeni broj uslova. Pre svega potrebno Vam je mnogo iskustva, znanja, veštine, a naročito strpljenja, jer morate sačekati da Ministarstvo pravde raspiše konkurs, a zatim ukoliko budete odabrani da dobijete ovlašćenje (licencu)  za bavljenje ovim poslom. Ministarstvo pravde raspisuje konkurs za određeni jezik (engleski, nemački, francuski itd), a Ministar pravde određuje kriterijume koje kandidati za zvanje sudskog tumača treba da ispune.

Uslovi za bavljenje poslom sudskog tumača su sledeći:

·         Mora postojati potreba za sudskim tumačima prvenstveno, na osnovu koje se raspisuje konkurs

·         Srpsko državljanstvo i prijava prebivališta kandidata

·         Dokaz da kandidat nije osuđivan

·         Diploma filološkog fakulteta (ovaj uslov je podložan promenama i izuzecima)

·         Dokaz da kandidat ima najmanje pet godina rada na prevodilačkim poslovima

·         Položen test sudskog tumača

Sudski tumači rade za sud, ali isto tako mogu raditi i nezavisno od institucije i sami sebi određivati tarifu zarade. Dužni su da se odazovu i prihvate svaki poziv suda, dok poslove sa fizičkim i pravnim licima mogu birati i određivati tarifu proizvoljno. Fizička i pravna lica podjednako mogu koristiti usluge sudskog tumača.

Najčešće prevođena dokumenta su diplome, državljanstva, ugovori ili uverenja. Svim nabrojanim dokumentima je zajedničko da nisu validni bez pečata i potpisa, te ih zato ne može prevoditi regularni prevodilac, već isključivo sudski tumač.

Da zaključimo: prevodilac je osoba izuzetnog i profesionalnog znanja stranog jezika, koja nudi usluge stručnog prevoda sa maternjeg na strani jezik i obrnuto, ali ne poseduje pečat i ne može overiti prevedene dokumente. Sudski tumač pak poseduje pečat sa svojim imenom i prezimenom, kojim garantuje autentičnost i legitimnost dokumenata koje prevodi.